-   -
- - - -

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υλοποιήθηκε και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ)

 Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών 3Δ ΑΕ

 +30 2310 413.545
 info@3dsa.gr
 Σκιάθου 2, 546 46, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

-

General Aviation Applications 3DSA 

+30 2310 413.545 
info@3dsa.gr 
2 Skiathou Str. 546 46, Thessaloniki, Greece. 

Powered by: General Aviation Applications - 3DSA